การปรับสภาพพันธุ์พืชที่ใกล้สูญพันธุ์ พืชเฉพาะถิ่น และพืชที่ถูกคุกคาม ในระบบนิเวศบนบกที่ถูกรบกวน ในมาเลเชียและไทย
- Domestication of Endangered, Endemic and Threatened Plant Species in Disturbed Terrestrial Ecosystem in Malaysia and Thailand -

การประชุมสัมมนา Reclamation, Rehabilitation and Restoration of Disturbed Sites: Domestication of National and IUCN Red List Species

0

การประชุมสัมมนา Reclamation, Rehabilitation and Restoration of Disturbed Sites: Domestication of National and IUCN Red List Species

มีวัตถุประสงค์ เพื่อ

ก) เสริมสร้างองค์ความรู้ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ของชนิดพันธ์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

ข) แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ค) เสริมสร้างความร่วมมือด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เนื้อหาการประชุม (โดยย่อ)

วิทยากรหลัก จำนวน 2 ท่าน จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย (Dr. Stephen David Elliott) และจาก FRIM ประเทศมาเลเชีย (Dr. Lai Hoe Ang) การนำเสนอการวิจัยและศึกษา การฟื้นฟูป่าไม้ในพื้นที่ที่ถูกรบกวนจากประเทศสมาชิก ASEAN โดยแต่ละประเทศที่เข้าร่วมการประชุมสัมมนาครั้งนี้ ได้นำเสนอผลการศึกษาและวิจัย ที่ดำเนินการในประเทศของงตนเอง นักวิจัยจากมาเลเชีย ได้นำเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประชุม รวมทั้งสิ้น 9 ผลงาน สำหรับการนำเสนอภาคโปสเตอร์นั้น มีผู้นำเสนอรวมทั้งสิ้น 21 ผลงาน ซึ่งครอบคลุ่มสาขาของการป่าไม้ในด้านต่างๆ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยง ในการฟื้นฟูพันธุกรรมพืชในพื้นที่ที่ถูกรบกวนในส่วนของการประชุมสัมมนา ในวันสุดท้ายนั้น ผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา ได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานการฟื้นฟูพันธุกรรมพืชในพื้นที่ที่ถูกรบกวน ณ FRIM research station in Bidor, Perak, Malaysia ซึ่งเป็นเหมืองแร่ดีบุกเดิม โดยมีพันธุ์ไม้ที่ใกล้จะสูญพันธุ์หลายชนิด ที่มีการปลูกเพื่อศึกษาและวิจัยในการฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่ที่ถูกรบกวน และเป็นการอนุรักษ์พันธุ์พืชที่ใกล้จะสูญพันธ์ด้วย

Share.