การปรับสภาพพันธุ์พืชที่ใกล้สูญพันธุ์ พืชเฉพาะถิ่น และพืชที่ถูกคุกคาม ในระบบนิเวศบนบกที่ถูกรบกวน ในมาเลเชียและไทย
- Domestication of Endangered, Endemic and Threatened Plant Species in Disturbed Terrestrial Ecosystem in Malaysia and Thailand -

การศึกษาดูงาน ณ ศูนย์นิเวศวิทยาภูเขามากิลิง มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ ลอส บานอส

0

เมื่อวันที่ 15 – 19 มกราคม 2561 คณะผู้แทนจากกรมป่าไม้ ประเทศไทย และสถาบันวิจัยป่าไม้ มาเลเชีย ได้เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการจัดการและรวบรวมพันธุ์พืชทีใกล้สูญพันธ์ บริเวณศูนย์นิเวศวิทยาภูเขามากิลิง มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ ลอส บานอส ซึ่งในการเดินทางไปศึกษาดูงานครั้งนี้

ทางคณะฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานกับผู้อำนวยการศูนย์นิเวศวิทยาภูเขามากิลิง

เข้าเยี่ยมคารวะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคณบดีและรองคณบดี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ ลอส บานอส

เข้าเยี่ยมคารวะอธิการบดี มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ ลอส บานอส

นอกจากนี้แล้วทางคณะยังได้เดินทางไปศึกษาดูงานยังสถานที่ต่างๆ โดยรอบภูเขามากิลิง และบริเวณภายในมหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ ลอส บานอส และสวนรุกขชาติมากิลิง

 

Share.