การปรับสภาพพันธุ์พืชที่ใกล้สูญพันธุ์ พืชเฉพาะถิ่น และพืชที่ถูกคุกคาม ในระบบนิเวศบนบกที่ถูกรบกวน ในมาเลเชียและไทย
- Domestication of Endangered, Endemic and Threatened Plant Species in Disturbed Terrestrial Ecosystem in Malaysia and Thailand -

การประชุมผู้ประสานงานโครงการฯ ครั้งที่ 3 ณ ประเทศมาเลเชีย

0

การประชุม the 3rd Project Coordination Meeting เป็นการประชุมคณะผู้ประสานงานภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ ระหว่างมาเลเชีย ประเทศไทย และสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งจัดการประชุมปีละอย่างน้อย 1 ครั้ง โดยประเทศไทยและมาเลเชียสลับกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ภายใต้การดำเนินโครงการ “การปรับสภาพพันธุ์พืชที่ใกล้สูญพันธุ์ พืชเฉพาะถิ่น และพื้นที่ถูกคุกคาม ในระบบนิเวศบนบกที่ถูกรบกวนในมาเลเชียและไทย” (Domestication of Endangered Endemic and Threatened Plant Species in Disturbed Terrestrial Ecosystem in Malaysia and Thailand) มีวัตถุประสงค์ เพื่อรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานของแต่ละประเทศ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากการดำเนินกิจกรรมโครงการ ปรึกษา หารือ และข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ และการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อแผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณ สำหรับการดำเนินโครงการในปี ค.ศ. 2018

 

การประชุม the 3rd Project Coordination Meeting จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 25 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรม LF Hotel เมือง Tapah มาเลเซีย โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้จัดการโครงการฝ่ายมาเลเชีย พร้อมเจ้าหน้า ผู้จัดการโครงการฝ่ายไทย พร้อมเจ้าหน้าที่ และผู้แทนจากสำนักงานเลขานุการ AFoCo Secretariat สาธารณรัฐเกาหลี โดยที่ประชุมได้คัดเลือกให้ผู้จัดการโครงการฝ่ายมาเลเชีย (Dr.Ang Lai Hoe) ทำหน้าที่ประธานในการประชุม โดยประธานในการประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม และชี้แจ้งวัตถุประสงค์ของการประชุม ตามด้วยผู้จัดการโครงการฝ่ายไทย (นางจำนรรจ์  เพียรอนุรักษ์) ได้กล่าวแสดงความขอบคุณต่อประเทศเจ้าภาพในการต้อนรับอันอบอุ่น และกล่าวขอบคุณสาธารณรัฐเกาหลีที่สนับสนุนการดำเนินงานโครงการด้วยดีตลอดมา ผู้แทนจากสำนักงานเลขานุการ AFoCo Secretariat (Ms. Jimyung Kim) ได้แจ้งที่ประชุมข้อความของรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการ AFoCo Secretariat แสดงความขอบคุณและความร่วมมือในการดำเนินโครงการ พร้อมหวังให้โครงการประสบความสำเร็จตามที่ตั้งไว้

Dr.Ang Lai Hoe ผู้จัดการโครงการฝ่ายมาเลเชีย ได้นำเสนอผลการดำเนินงานพร้อมปัญหาและอุปสรรค ที่ผ่านมาของมาเลเชีย ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2016 – ค.ศ. 2017 โดยสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งมีกิจกรรมที่สำคัญ อาทิเช่น การจัดทำขอบเขตแปลง การจัดทำพิกัดและการสำรวจพันธุ์ไม้ การเตรียมแปลงปลูกและการจัดซื้อกล้าไม้ และการปลูกต้นไม้ เป็นต้น

นางจำนรรจ์  เพียรอนุรักษ์ ผู้จัดการโครงการฝ่ายไทย ได้ดำเนินผลการดำเนินงานพร้อมปัญหาและอุปสรรคที่ผ่านมาของประเทศไทย ระหว่างปี ค.ศ. 2016 – ค.ศ. 2017 โดยสามารถดำเนินการได้ร้อยละ ของเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งมีกิจกรรมที่สำคัญ อาทิเช่น กิจกรรมบำรุงรักษากล้าไม้และดูแลแปลงปลูก การจัดทำพิกัดกล้าไม้ในพื้นที่ การสำรวจอัตรารอดตาย การเก็บข้อมูลสภาพภูมิอากาศ การสำรวจและวิเคราะห์ดินในพื้นที่โครงการ การเข้าร่วมการประชุมที่เกี่ยวข้อง และการจัดทำรายงานต่างๆ เป็นต้น

Share.