การปรับสภาพพันธุ์พืชที่ใกล้สูญพันธุ์ พืชเฉพาะถิ่น และพืชที่ถูกคุกคาม ในระบบนิเวศบนบกที่ถูกรบกวน ในมาเลเชียและไทย
- Domestication of Endangered, Endemic and Threatened Plant Species in Disturbed Terrestrial Ecosystem in Malaysia and Thailand -

การตรวจติดตามแปลงทดลอง เดือน ธันวาคม 2560

0

เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ ได้ตรวจติดตามแปลงทดลองและการดูแลรักษาแปลงทดลอง ณ เหมืองแม่เมาะ จ.ลำปาง พบว่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเป็นช่วงปลายฤดูฝน เข้าสู่ต้นฤดูหนาว ต้นไม้ที่ปลูกไว้มีการเจริญเติบโตดีพร้อมทั้งต้นกล้วยที่ปลูกเพื่อเป็นต้นไม้พี่เลี้ยงก็เจริญเติบโตดีเช่นกัน โดยการทดลองคาดการณ์ว่าต้นกล้วยจะสามารถช่วยป้องกันแสงแดดและรักษาความชื้นในดินให้กับต้นไม้ในฤดูแล้งได้ ทั้งนี้มีบางต้นที่ตายซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำโครงการจะได้ตรวจสอบหาสาเหตุการตายและบันทึกข้อมูลต่อไป

Share.